Menu
Your Cart

Εταιρική Πολιτική

Η εταιρεία  ZEIΔΩΡΟΣ ΓΗ ΜΟΝ ΙΚΕ έχει καθιερώσει σαν πολιτική της, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προδιαγραφών  ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της. Οι προδιαγραφές αυτές είναι προσηλωμένες στις αρχές και απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προϊόντων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ,  την ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, την  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2018, το οποίο και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην  ποιότητα των  προϊόντων / υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της.
Η λειτουργία της εταιρίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος και προσαρμόζεται σε μεταβολές αυτών όταν προκύπτουν
Προσπαθεί το κόστος των προϊόντων της να ανταποκρίνεται σε ότι οι πελάτες αναγνωρίζουν σαν εύλογο για τα προϊόντα, που ανάλογα με την περίπτωση, αγοράζουν.
Προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα και να διατηρεί την ασφάλεια των προϊόντων  της, με στόχο την παροχή στους πελάτες της καλύτερων προϊόντων με το ίδιο, ή μικρότερο, κόστος.
Προσπαθεί συνεχώς να μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής, χωρίς καμιά ποιοτική παραχώρηση, ώστε να παραμένει εύρωστη και ανταγωνιστική στις κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες αγοράς.
Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.
Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή σε κάθε τους δραστηριότητα.
Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή.
Εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς πληροφόρησης στην αλυσίδα των τροφίμων, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή /και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ή της υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό της επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Για την υλοποίηση της παραπάνω Εταιρικής Πολιτικής, η  ZEIΔΩΡΟΣ ΓΗ ΜΟΝ ΙΚΕ ζητά, και γνωρίζει πως έχει, την συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης σαν καθημερινό εργαλείο, συμβάλλουν αποφασιστικά, ο καθένας στον τομέα του, στην πρόοδο της Εταιρείας και στην εξυπηρέτηση των πελατών της στην εδραίωση και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος όσο και των εφαρμοζόμενων Διαδικασιών, των παραγωγικών μεθόδων, με στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας, τη διατήρηση και βελτίωση της Ασφάλειας, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματική χρήση των πόρων της.
Η ομαλή λειτουργία και η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης, είναι αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης, τον οποίο η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να στηρίξει με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.
Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στην διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ZEIΔΩΡΟΣ ΓΗ ΜΟΝ ΙΚΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την  ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο σέβεται τον πελάτη.


Eιδικότερα η εταιρία λαμβάνει   υπόψη της, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω.

1. Εστίαση πελατών: Με όλες τις πολιτικές, τους στόχους και τις περιγραφόμενες διαδικασίες, στο εγχειρίδιο, η εταιρία διασφαλίζει το κατάλληλο  περιβάλλον για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
Το  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι πελατοκεντρικό  και αυτό εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των  διαδικασιών ,Πωλήσεων  Δ.720  και Παράπονα-Ικανοποίηση Πελατών Δ.820.  Επίσης το σύστημα Ιχνηλασιμότητας της εταιρίας επιτρέπει την γρήγορη και έγκαιρη ανάκληση προϊόντος καθώς και την ειδοποίηση των προμηθευτών - πελατών.
Η εταιρία  διενεργεί κάθε  χρόνο εικονική ανάκληση (εικονική ανάκληση προϊόντος και παρακολούθηση -ανάκληση προϊόντων για συγκεκριμένη πρώτη ύλη).
Η εταιρία  αξιολογεί ετησίως από το έντυπο  ικανοποίησης πελατών τις παρατηρήσεις των πελατών. Η στατιστική αξιολόγηση των εντύπων  της ικανοποίησης πελατών αξιολογούνται  στη ετήσια ανασκόπηση της εταιρείας.

2. Περιβαντολογική ευθύνη: Η έκταση το εργοστασίου είναι  κατάλληλου μεγέθους, θέσης, κατασκευής, και σχεδίου για να διευκολύνει την συντήρηση, να αποτρέψει την μόλυνση και να επιτρέψει την παραγωγή ασφαλούς και νομίμου προϊόντος.  Επίσης το περιβάλλον της περιοχής δεν είναι σε θέση να ασκήσει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια των τελικών προϊόντων και όπου υπάρξει, τέτοια η εταιρία θα λάβει τα μέτρα εκείνα  που θα αποτρέψουν την μόλυνση.  Υπεύθυνος για τον έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου είναι ο υπεύθυνος του Συστήματος, ενώ για τυχόν  διορθωτικές επεμβάσεις στο περιβάλλοντα χώρο υπεύθυνος είναι ο Δ/ντής του εργοστασίου.

3. Προσωπικό της εταιρίας: Η εταιρία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους  για να προμηθεύσει όλο το προσωπικό με την απαραίτητη ενδυμασία (μπλούζα, παντελόνι, παπούτσια, γάντια, σκουφί) για να αποτρέψει την πιθανή επιμόλυνση των προϊόντων από το προσωπικό, ενώ πραγματοποιεί μία ή περισσότερες φορές ετησίως εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας  τροφίμων-εγκαταστάσεων, ενώ υπενθυμίζει την ηθική ευθύνη του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.Υπεύθυνος για τον ρουχισμό είναι ο υπεύθυνος Προμηθειών, για την εκπαίδευση ο Υπεύθυνος για το Haccp.

4. Παραγωγή προϊόντων: H  διαρρύθμιση των χώρων, η τοποθέτηση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού είναι έτσι  τοποθετημένα, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση διασταυρούμενης επιμόλυνσης και όπου υπάρχει περίπτωση τέτοιας να υπάρχει χρονικός διαχωρισμός, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Η παραγωγή των προϊόντων, εφαρμόζοντας πάντα την Εθνική, Ευρωπαική και Κοινοτική νομοθεσία γίνεται με χρησιμοποίηση πρώτων υλών αρίστης ποιότητας, από εγκεκριμένους προμηθευτές, ενώ ετησίως γίνεται  έλεγχος των εγκεκριμένων προμηθευτών. Στο έντυπο Ε.540.1,καταγράφονται οι απαιτήσεις για το τμήμα παραγωγής. Στην ανασκόπηση  γίνεται η αξιολόγηση των στόχων.
Δύο φορές τον χρόνο διενεργούνται αναλύσεις (μικροβιολογικές-χημικές) σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας. (Ε.752.9.1). Ο υπεύθυνος του Haccp ελέγχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων ,ενώ  την αξιολόγηση των  στόχων  που έχουν τεθεί  ο Δ/ντής του εργοστασίου.

5. Διεύθυνση Πωλήσεων: Το τμήμα  Πωλήσεων ελέγχει το σωστό και ακριβή  τρόπο διάθεσης των προϊόντων προς τους πελάτες. Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ πελατών –εταιρείας για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, ενώ συγχρόνως μεταφέρει στην εταιρεία  και της τυχόν υποδείξεις των πελατών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συσκέψεις μεταξύ Διεύθυνση Πωλήσεων-Πωλητών και Διοίκησης για θέματα  που αφορούν τα προϊόντα( εμφάνιση- βάρος-ποιότητα),υποδείξεις πελατών. Τα θέματα αυτά μεταφέρονται προς επίλυση στην ΟΜΑΤ.Ο εμπορικός διευθυντής ελέγχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

6. Διεύθυνση Λογιστηρίου: Οι εργασίες του λογιστηρίου καλύπτονται από εξωτερικό γραφείο.

7. Ευθύνη της εταιρείας: Προσφέρει πάντα στους πελάτες της προϊόντα ποιότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία / κανονισμούς, τις τυχόν ειδικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης και σε ανταγωνιστική τιμή, αντιμετωπίζοντας πάντα έγκαιρα τυχόν παράπονα ή ενστάσεις τους βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.

8. Βιωσιμότητα: Προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα και να διατηρεί την ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο την παραγωγή καλύτερων προϊόντων με το ίδιο ή μικρότερο, κόστος

9. Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης: H εταιρία  καταβάλει  την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να ακολουθεί αειφόρο πολιτική.  
- Η δομή του κτηρίου είναι τέτοια ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί «πράσινο». (τοιχοποιία κατασκευασμένη έτσι, καθώς και ο μηχανολογικός-ψυκτικός μηχανισμός τέτοιος, ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια)
-Υλικά κατασκευής (δάπεδα-τοίχοι) υψηλής αντανακλαστικότητας που περιορίζουν την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά το θέρος.
- Ειδικά φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας.
- Έχει οργανώσει την συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως:

  • χαρτί
  • μπαταρίες
  • γυαλί
  • πλαστικό.

Ο Δ/ντής του εργοστασίου είναι υπεύθυνος για την πολιτική αειφορίας που εφαρμόζει η εταιρεία.

8. Πολιτική ποιότητας: ανασκοπείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον  μία φορά το έτος (συνήθως  στην ανασκόπηση από την διοίκηση)


Δ/ΝΤΗΣ
Κ. Μπιτσοπούλου
15/3/21